Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tempo sp. j z siedzibą w Chabielice 40, 97-420 Szczerców.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania informacji o ofercie
  - realizacji zamówień, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oraz wystawienia faktury.

 3. Podstawą przetwarzania PaniPana danych osobowych:
  a) zgoda;
  b) niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Administratora usług;
  c) niezbędność ich przetwarzania do wykonania Umowy, w szczególności w celu sprzedaży i dostawy towaru, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obsługi pytań dotyczących zamówień oraz realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
  d) wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 5. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
  d) przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
  interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  f) wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 6. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres email biuro@tempo-spj.pl

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.