1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Przedsiębiorstwo Handlowe TEMPO Sp. J. W. Fiszera z siedzibą w Chabielice Kolonia (adres siedziby i adres do korespondencji: Chabielice Kolonia 40, 97-420 Szczerców); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131177; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7691937752; REGON 590788264; adres poczty elektronicznej: biuro@tempo-spj.pl. – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. Osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi jest Przedsiębiorstwo Handlowe TEMPO Sp. J. W. Fiszera, Chabielice Kolonia 40, 97-420 Szczerców, NIP: 7691937752, adres e-mail: biuro@tempo-spj.pl.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://tempo-spj .pl/sklep/regulamin/2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.2. Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.3. COOKIES 

3.1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

– poprzez gromadzenie plików “cookies” Polityka plików cookies4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.5. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Sklep internetowy TEMPO dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

5.2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe TEMPO Sp. J. W. Fiszera, Chabielice Kolonia 40, 97-420 Szczerców. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: biuro@tempo-spj.pl.

5.3. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w punkcie 4 tego regulaminu.

5.4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych i księgowych.6. ZMIANA, POPRAWIANIE, USUWANIE, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Przedsiębiorstwo Handlowe TEMPO Sp. J. W. Fiszera zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

6.2. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Administratorem – biuro@tempo-spj.pl lub listownie na adres Przedsiębiorstwo Handlowe TEMPO Sp. J. W. Fiszera, Chabielice Kolonia 40, 97-420 Szczerców.

6.3. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.